หน้าหลัก
เกี่ยวกับโครงการฯ
โครงสร้างหลักสูตร
ระบบการศึกษา
ห้องข่าวกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
 
     
 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. for Advance Program
ปีการศึกษา 2556
 
     
     
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  
 
             
 
โครงการ :
   
 
สาขาวิชา :
   
 
ศึกษาดูงาน :
   
 
บัตรประชาชนเลขที่ :
   
 
e-Mail ที่สามารถติดต่อได้ :
   
   
   
1. รายละเอียดส่วนตัว
     
 
1.1 ชื่อ
 
ชื่อ (ภาษาไทยตัวบรรจง)
NAME (CAPITAL LETTERS)
 
คำนำหน้าชื่อ :
 
Title :
 
ชื่อ :
 
First Name :
 
นามสกุล :
 
Last Name :
   
   
     
 
1.2 ภูมิลำเนา
 
วัน/เดือน/ปีเกิด :
  --ปี ( ตัวอย่าง 22/09/2008 )
อายุ :
 
--ปี
สถานที่เกิด(จังหวัด) :
 
ศาสนา :
 
สัญชาติ :
 
เชื้อชาติ :
 
สถานภาพ
  โสด  สมรส
     
  1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน  
ที่อยู่ปัจจุบัน :
 
โทรศัพท์ :
 
โทรศัพท์มือถือ :
 
-( ที่สามารถติดต่อได้ )
       ( ระบุเฉพาะตัวเลข 10 หลัก )  
  1.4 สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ปัจจุบันผู้สมัคร

ทำงานแล้ว :
 
-ปี
ตำแหน่ง :
 
เงินเดือน :
 
-บาท -( กรุณาระบุเป็นตัวเลข เช่น 25000 )
ชื่อที่ทำงานปัจจุบัน :
 
โทรศัพท์ :
 
     
  1.5 ที่อยู่ที่สามารถภูมิลำเินา  

 
2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
  2.1 ประวัติการศึกษา  
มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาที่ได้ศึกษา
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ชื่อปริญญา
และสาขาวิชาที่สำเร็จ
     
  2.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
วิชาเอก สาขา :
 
สาขาวิชาโท :
 
คะแนนเฉลี่ย GPA :
   
  2.3 การศึกษาระดับปริญญาโท  
 
วิชาเอก สาขา :
 
สาขาวิชาโท :
 
คะแนนเฉลี่ย GPA :
   
3. มูลเหตุจูงใจที่เข้าศึกษา