หน้าหลัก
เกี่ยวกับโครงการฯ
โครงสร้างหลักสูตร
ระบบการศึกษา
ห้องข่าวกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
ติดต่อเรา
 
 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Progaram)
M.B.A. for Advanced Program
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

 
  ชื่อและอักษรย่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A
 
  ลักษณะโครงการฯ
เป็นโครงการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์
์เวลา 08.00 - 17.00 น.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตร 2 ปี 39 หน่วยกิต เรียน 4 ภาคการศึกษา แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
 
  เหตุผลและวัตถุประสงค์์
  ปัจจุบันประเทศต่างๆ กำลังตื่นตัวและแข่งขันกันมากในทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง
ที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ การประกอบธุรกิจและการลงทุน
ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การส่งออก และการตลาดจำเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์
และเทคโนโลยีต่างๆ...
 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านวิชาการ
และการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่สังคม เพื่อให้ทันกับความเจริญของโลกธุรกิจในปัจจุบัน จึงมีนโยบาย
ขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จึงจัดตั้งโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ และมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและบริการทางสังคมในด้านวิชาการระดับสูง ในรูปของการวิจัยหรือการจัดทำโครงการส่งเสริมงานวิชาการ ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อความเจริญของโลกธุรกิจปัจจุบัน